Projektování elektroinstalací

Projekty elektroinstalací zpracováváme standardně dodavatelsky, ve stupních a podle zásad vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. Nejčastěji se jedná o projekty ve stupni pro provádění stavby (DPS), tedy zpracované v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tak, aby bylo možné kvalitně vysoutěžit dodavatele díla. Kontaktujte nás s vaší poptávkou projektové dokumentace elektro. Těšíme se.

Projektujeme elektroinstalace od začátku do konce. Zpracujeme přípojky budov, rozvodny nn, trafostanice, hlavní napájecí vedení, rozvaděče, uzemnění, systémy ochrany před bleskem, výpočty a návrhy umělého a nouzového osvětlení, vlastní elektroinstalaci pracovních a obytných prostor. Velmi často se jedná o rekonstrukce nebo adaptace nejrůznějších úřadů, kancelářských prostor, multifunkčních budov, celých bytových domů. Projektujeme školy, školky, ubytovny, průmyslové výrobní objekty.

Školy a školky
Kanceláře
Úřady
Multifunkční objekty
Hotely

Průmyslové výrobní objekty
Trafostanice
Rozvodny NN
Fotovoltaické elektrárny
Záložní zdroje

Inteligentní elektroinstalace
Bytové domy
Rodinné domy
Byty

Stupně projektové dokumentace

Studie (technicko – ekonomická)

Zákazník obdrží studii svého uvažovaného záměru, tedy analýzu investičního projektu (například rekonstrukce elektroinstalace školy).

Obsahuje vždy nejméně:

  • Posouzení stávajícího stavu
  • Popis navrhovaného řešení
  • Plánovaný přínos navrhovaného řešení
  • Ekonomickou kalkulaci nákladů na realizaci
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

PD obsahuje technickou a průvodní zprávu, situační výkresy, přípojky, půdorysy elektroinstalace, požárně bezpečnostní řešení.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Navazuje na PD (DSP), jedná se o dokumentaci provedenou v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tak, aby bylo možné kvalitně vysoutěžit dodavatele díla.

Dokumentace skutečného provedení (DSPS)

V tomto stupni jsou zapracovány změny proti původní dokumentaci (DSP nebo DPS). Odevzdává se spolu s dokončeným dílem, a je nezbytná pro kolaudaci předmětného objektu nebo prostor.