Elektroinstalace a výroba rozvaděčů

Dodáváme silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace pro objekty občanské vybavenosti, průmyslové objekty všech typů, a pro objekty k bydlení, tedy byty, rodinné domy a bytové domy. Na trhu působíme již od roku 1997, naše služby poskytujeme po celém území České republiky.

Silnoproudé elektroinstalace

Průmyslové

Typicky se jedná o instalace uložené na povrchu, v kabelových žlabech, kanálech, připravených kolektorech, na kabelových lávkách a roštech. Rozvaděče a koncové prvky jsou často s vyšším krytím, musí odolávat složitým vnějším vlivům. Zařízení nebývá vždy určeno pro provozování laickou obsluhou. U těchto instalací je velký důraz kladen na uzemnění a ochranné pospojování.

Provádíme kompletní dodávky nebo jejich části. Tedy kabelové trasy a vedení, uzemnění, pospojování, ochrana před bleskem, výkopové práce, výrobu, dodávky a montáže rozvaděčů, ovládacích skříní, průmyslové vnitřní umělé osvětlení, nouzové autonomní osvětlení, centrální bateriové systémy, venkovní osvětlení, dále elektrická zařízení funkční při požáru, jako jsou záložní zdroje pro napájení PBZ, UPS, motorgenerátory. To vše na nízkém a vysokém napětí, v prostředí s nebezpečím výbuchu i bez.

  • Vybavení rozvoden nn a vn
  • Trafostanice
  • Kabelová vedení, spojky a koncovky nn a vn
  • Výrobní závody
  • Skladové haly
  • Chemický průmysl
  • Datacentra
  • Staveniště – dočasné elektroinstalace stavenišť včetně přípojek nn a vn
V objektech občanské vybavenosti

Typicky se jedná o instalace uložené pod omítkou, ve zdvojených podlahách, v SDK stěnách a stropech. Elektroinstalace včetně rozvaděčů je převážně určena pro provozování laickou obsluhou. V těchto prostorech se pohybuje větší počet osob, proto je velký důraz kladen na únikové cesty, shromažďovací prostory, bezpečnost osob, provoz a napájení PBZ (požárně bezpečnostního zařízení). Požaduje se centrální a úsporné řízení osvětlení, vzduchotechniky, klimatizace, vytápění, tedy inteligentní řízení budov.

Provádíme kompletní dodávky nebo jejich části. Tedy kabelové trasy a vedení, uzemnění, pospojování, ochrana před bleskem, výrobu, dodávky a montáže rozvaděčů, umělé osvětlení, nouzové autonomní osvětlení, centrální bateriové systémy, dále elektrická zařízení funkční při požáru, jako jsou záložní zdroje pro napájení PBZ, UPS, motorgenerátory. Inteligentní elektroinstalace.

  • Administrativní budovy
  • Školy a školky
  • Multifunkční objekty
  • Obchodní domy
  • Prostory a objekty pro lékařské účely
  • Divadla a podobně
V objektech pro bydlení

Společné prostory bytových domů, rodinné domy a samostatné domácnosti. Provedení elektroinstalace je převážně pod omítkou ve stěnách a stropech, v podlahách. Elektroinstalace včetně rozvaděčů je určena pro provozování laickou obsluhou. Zde je zacíleno na konkrétní požadavky klientů, tedy komfortní, úspornou a designovou elektroinstalaci.

Provádíme montáž nebo výměnu HDV (hlavní domovní vedení), tedy jeho horizontální a vertikální části, nové elektroměrové rozvaděče, na únikových cestách s požární odolností, osvětlení chodeb a schodišť, nové přívody do bytů. U bytů a rodinných domů se pak jedná o kompletní elektroinstalaci uvnitř těchto prostor. Implementujeme ovládání vytápění, ohřev TUV apod.

Slaboproudé elektroinstalace

Provádíme montáže nových, rekonstrukce, rozšíření nebo doplnění stávajících slaboproudých elektroinstalací. Tyto dodáváme samostatně i jako součást komplexní elektroinstalace bytů a budov.
Domácí telefony a zvonková signalizace

Standardem je digitální, dvouvodičový systém domácích telefonů, doplněný o zvonkovou signalizaci. Výhodou těchto systémů je velmi malá poruchovost. Hovory jsou neveřejné, nelze „odposlouchávat“ komunikaci mezi jednotlivými stanicemi a el. vrátným vně domu. Komunikace probíhá obousměrně, při stisku tlačítka domácího telefonu dojde k odblokování vstupních dveří domu.

Trendem je provedení domácích telefonů prostřednictvím IP telefonních přístrojů zapojených do sítě Ethernet.

Datové sítě metalické a optické

Dodáváme a plně zajišťujeme datové sítě metalické, tedy kompletní Strukturovanou kabeláž (SKS) včetě tras a uložení, dodávky rozvaděčů (RACK) včetně aktivních a pasivních prvků, montáže a zapojení koncových prvků – datových zásuvek. Samozřejmostí je závěrečné měření kvality sítě a předání Protokolu o měření klientovi. Zajišťujeme rovněž kompletní dodávky optických datových sítí.

Kamerové systémy

Provádíme instalace kamerových systémů CCTV a OCTV. Poradíme s výběrem optimálního řešení s ohledem na potřeby zákazníka, provedeme vlastní instalaci, celé zařízení odzkoušíme a zaškolíme obsluhu.

Zaměřujeme se převážně na instalace v domácnostech, administrativních objektech a objektech občanské vybavenosti.

Preferujeme moderní systémy, tedy kamery s kvalitní optikou a přenosem signálu po kabelu.

CCTV

Uzavřený televizní okruh (Closed Circuit Television) je „klasický“ kamerový systém, kdy jednotlivé kamery jsou připojeny k monitoru a nejlépe i k záznamovému zařízení v místě (nebo poblíž) instalace. Výstupy z kamer jsou tedy přístupné pouze osobám připojeným na tento „televizní“ okruh.

Obraz je možno pohodlně sledovat a zpracovávat (ukládat, třídit….) pomocí PC nebo digitálních rekordérů DVR, NVR.

OCTV

Otevřený televizní okruh (Open Circuit Television) nebo také IP – monitoring jsou označení, která se používají pro kamerové systémy připojené k počítačové síti Internet / LAN.

Pro tyto systémy se používají tzv. IP – kamery (Internet Protocol). V pouzdře IP – kamery je videokamera a  integrovaný videoserver. Signál z kamery je digitalizován, komprimován a šířen přes počítačovou síť. Obraz lze tedy za určitých podmínek sledovat ze kteréhokoliv místa v síti Internet / LAN. Systémy OCTV je používají pro zabezpečení a monitorování vzdálených objektů.

Přístupové systémy ACS

Jedná se o kontaktní nebo bezkontaktní systémy, které umožňují efektivní kontrolu vstupu do budov včetně sledování a záznamu jednotlivých událostí.
Kontaktní systémy na vstupu používají kódové klávesnice, popřípadě dotykové elektronické klíče DALLAS. V současné době se však nejvíce používají bezdotykové čtečky RFID čipů a karet.

Řídící jednotka je většinou propojena s PC přes rozhraní RS232. Celá administrace je pak velmi snadná. Nové uživatele (čipy) lze jednoduše zavádět, nežádoucí vyřazovat, uživatelům lze přiřazovat různá oprávnění (jednotliví výrobci přístupových systémů se liší v rozsahu služeb).

Tyto systémy mohou pracovat zcela samostatně nebo mohou být součástí rozvodů domácích telefonů a zvonkové signalizace.

Přístupové systémy dnes také standardně plní všechny funkce vyžadované pro Docházkové systémy na pracovištích.

Poradíme s výběrem vhodného přístupového systému s ohledem na potřeby zákazníka, provedeme vlastní instalaci, celé zařízení odzkoušíme a  zaškolíme obsluhu.

Poplachové systémy PZTS (EZS)

Poskytujeme komplexní služby v PZTS, dříve EZS. Vypracujeme návrh, provedeme vlastní instalaci, celé zařízení odzkoušíme, zaškolíme obsluhu a na závěr zákazníkovi předáme revizní zprávu.
Zaměřujeme se na instalace v domácnostech, administrativních objektech a objektech občanské vybavenosti.
Preferujeme moderní systémy, kde je klasická, tzv. drátová instalace doplněna o bezdrátové prvky, tedy infrapasivní čidla, magnetické kontakty, detektory kouře, teplotní a kombinované detektory, detektory CO. Moderní Poplachové systémy se neomezují pouze na případy vloupání nebo přepadení. Běžně se používají pro monitorování úniku vody, plynu, detekují možný vznik požáru.

Standardně přenášíme poplach přes GSM síť přímo na mobilní telefony uživatele, jedná o cenově dostupné a komfortní řešení.
V případě požadavku zajistíme přenos na PCO.

Výroba rozvaděčů nn

Rozvaděč je z pohledu zákona výrobek, a jako takový musí splňovat požadavky závazných právních předpisů. Výrobce musí kromě jiného definovat jmenovité hodnoty, které následně uvede na štítku nebo v technické dokumentaci každého rozvaděče, provést Kusovou zkoušku výrobku, a spolu s ním předat zákazníkovi Prohlášení o shodě a dokumentaci rozvaděče.
Podle souboru norem ČSN EN 61439 je výrobce považován za organizaci přebírající odpovědnost za úplný rozvaděč.

Na zakázku vyrábíme rozvaděče nn dle předané projektové dokumentace. Pokud PD není k dospozici, rozvaděč navrhneme podle požadavků zákazníka. Po odsouhlasení návrhu rozvaděče zákazníkem, vyhotovíme detailní výrobní dokumentaci, rozvaděč vyrobíme a dodáme klientovi.

Pro návrhy rozvaděčů používáme špičkový CAE software Enginnering Base od společnosti AUCOTEC AG.

  • Bytové
  • Domovní
  • Elektroměrové
  • Průmyslové
  • Staveništní
  • Rozvodny nn
  • S požární odolností
  • DBO (pro laickou obsluhu)
  • Rozvaděče pracovních strojů podle ČSN EN 60204-1

Pro konkrétní nabídkovou cenu vašeho rozvaděče nn nás neváhejte poptat, obratem vám zašleme návrh s možným termínem dodání.